Dokumenty dla nauczycieli

 

Jak funkcjonuje świetlica szkolna?

W świetlicy szkolnej zapewniamy zorganizowaną opieką wychowawczą przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Stwarzamy dzieciom warunki do indywidualnej nauki i pomagamy wtedy, gdy tego potrzebują. Ponadto rozwijamy ich zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia. Organizujemy dla nich gry i zabawy ruchowe, także na świeżym powietrzu.

Na świetlicy dzieci mogą również rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze i samodzielność. Choć pozostają pod ciągłą opieką pedagogów, mają czas na samodzielną naukę i rozmowy z rówieśnikami.

Do świetlicy przyjmujemy dzieci:

  • których rodzice pracują
  • które dojeżdżają do szkoły
  • z rodzin niepełnych
  • wskazane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy

Zawsze staramy się, aby w świetlicy panowała przyjemna i miła atmosfera.